કાઠીયાવાડી તીખી અને ટેસ્ટી આદુની ચટણી | Ginger Chutney Recipe In Gujarati | ચટણી બનાવવાની રેસીપી

#gingerchutney #chutneyrecipe #ilajayswalskitchen

Ingredients

1) Ginger pices – 1/2 cup
2) Red dry chillis – 15 to 20 or according to your taste
3) Garlic – 8 to 10 pices
4) Bangal gram pulses – 1 tsp
5) Split washed black gram – 1 tsp
6) Tamarind pulp – 2 to 3 tbsp
7) Jaggery – 2 tbsp
8) Cumin seeds – 1 tsp
9) Salt – as per taste
10) Cooking oil – 4 to 5 tbsp
11) Boiled water – 1 Cup

Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/IlaJayswal23

Instagram Link :
https://www.instagram.com/ilajayswal

Twitter Link :
https://twitter.com/IlaJayswal23

                            Thanks

Daily Beetle by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1500025

Artist: http://incompetech.com/